top of page

 

 

GEODÉZIA A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 

POZEMNÉ LASEROVÉ SKENOVANIE

Pozemné laserové skenovanie je silným nástrojom pre rýchle a presné dokumentovanie skutočného stavu budov, kultúrnych pamiatok, tunelov, mostov a iných objektov. Významnú úlohu zastáva aj pri zameraní zložitých strešných konštrukcií, potrubných systémov, štruktúrovaných fasád a interiérov.

Výstupy:

-   Laserové bodové mračno

-   Pôdorysy, rezy a pohľady

-   Rozbor presnosti zamerania

-   3D modely budov

18007_NFS_1PP_DSVS_SIT_E-Default-000.jpg

 

 

GEODÉZIA A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 

INŽINIERSKA GEODÉZIA

Geodetické merania v rôznych etapách inžinierskej činnosti, od účelového mapovania, vytyčovania sietí, umiestnenia stavby na pozemok, vytyčovania priestorovej skladby objektov až po dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb, kontrolné meranie geometrických parametrov a sledovanie posunov a deformácií tiež patria medzi pracovnú náplň nášho kvalifikovaného tímu.

Výstupy:

-   Predrealizačné polohové a výškové zameranie k       

     projektovej dokumentácii

-   Elaborát z vytýčenia sietí

-   Vytyčovacie výkresy

-   Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavieb

-   Elaborát zo zamerania technologických objektov a

     žeriavových dráh s návrhom rektifikácie

-   Základné mapy závodov

 

 

GEODÉZIA A KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

V rámci katastra nehnuteľností ponúkame komplexné služby pri miestnom prešetrovaní, identifikácii parciel, vytyčovaní hraníc pozemkov, tvorbe geometrických plánov, grafickom prehľade nehnuteľností a poradenstve na úseku katastra nehnuteľností.

Výstupy:

-   Geometrické plány

-   Vytyčovacie náčrty

-   Identifikácia parciel

-   Podklady pre majetkovo-právne vysporiadanie

-   Poradenská činnosť

bottom of page