top of page

 

 

LETECKÉ SNÍMKOVANIE A SKENOVANIE

LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE

Letecké meračské snímkovanie predstavuje tradičné východisko pre mnoho produktov a služieb našej spoločnosti. Aktuálne a  presné, časovo-označené podklady pre konkrétne územie umožňujú zobraziť skutočný stav a sledovať zmeny dynamických procesov prebiehajúcich v krajine.

Výstupy:

-   Ortofotomapa

-   TRUE ortofotomapa

-   DSM / digitálny model povrchu

-   DTM / digitálny model terénu

-   Point cloud

-   Textúrovaný mesh

-   3D modely budov

 

 

LETECKÉ SNÍMKOVANIE A SKENOVANIE

 

LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE

Letecké laserové skenovanie (tiež známe pod názvom LiDAR) je efektívnou technológiou mapovania digitálneho modelu povrchu (DSM) a digitálneho modelu terénu (DTM), ktoré získavame klasifikáciou laserového mračna bodov.

Výstupy:

-   Laserové bodové mračno

-   DSM / digitálny model povrchu

-   DTM / digitálny model terénu
-   3D modely budov

 

 

LETECKÉ SNÍMKOVANIE A SKENOVANIE

 

ŠIKMÉ LETECKÉ SNÍMKOVANIE

Šikmé snímky sú rozsiahlym zdrojom informácií o objektoch získaných z bočných pohľadov. Šikmé snímkovanie je plánované tak, aby bol každý objekt záujmového územia zachytený minimálne zo štyroch smerov.

Výstupy:

-   Ortofotomapa

-   TRUE ortofotomapa

-   DSM / digitálny model povrchu

-   DTM / digitálny model terénu

-   Point cloud

-   Textúrovaný mesh

-   3D modely budov

 

 

LETECKÉ SNÍMKOVANIE A SKENOVANIE

 

HYPERSPEKTRÁLNE SKENOVANIE

Hyperspektrálne skenovanie je metóda získavania údajov push-broom skenerom, ktorý zaznamenáva územie po jednotlivých riadkoch veľkým počtom spektrálnych kanálov. Ich spracovaním vytvárame viackanálové kompozície, ktoré najlepšie vystihujú skúmaný jav alebo proces.

Výstupy:

-   Hyperspektrálna mozaika s aplikovanými

    rádiometrickými, geometrickými a atmosférickými

    korekciami

Hyperspektral.jpg

 

 

LETECKÉ SNÍMKOVANIE A SKENOVANIE

 

TERMOVÍZNE SNÍMKOVANIE

Termovízne snímkovanie je bezkontaktné meranie odrazeného a vyžarovaného elektromagnetického žiarenia v jeho infračervenej časti za účelom získania informácií o teplote snímaných objektov.

Výstupy:

 -   Termálna ortofotomapa

bottom of page