top of page

Zameranie ročného postupu ťažby v lome Brehov, Slovensko

Banskomeračská dokumentácia

Projekt:

Predmetom spracovania bola digitálna základná mapa lomu, konkrétne základná banská mapa pri povrchovom dobývaní ložísk nerastov, mapa povrchu, profily a rezy a prevádzková mapa. 

Výsledné mapové materiály majú slúžiť pre zistenie skutočného stavu lomových stien v lome Brehov ku konkrétnemu dátumu, pre porovnanie a usmernenie postupu ťažby podľa rozhodnutia Obvodného banského úradu Košice (ďalej len „OBÚ Košice“), ktorým sa povoľuje výkon banskej činnosti v lome Brehov podľa odsúhlaseného plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa – andezitu v dobývacom priestore „Brehov“ na východnom Slovensku.

  

IMG_20200327_104135.jpg
IMG_20200327_103737.jpg
IMG_20200327_095611.jpg
IMG_20200327_102505.jpg

Technológia:

Rekognoskácia/Obhliadka, preskúmanie a analýza daného územia, štúdie doterajšej grafickej časti banskomeračskej dokumentácie, rozmiestnenia vlícovacích bodov a  samotného zamerania lomu metódou leteckej fotogrametrie.

Použité metódy merania pre zber údajov na vyhotovenie ZBM :

- GNSS metóda RTK (realizované meranie vlícovacích bodov)

- Digitálna letecká fotogrametria​ (realizované podľa vypracovaného plánu snímkového letu bezpilotným lietadlom)

 

Po vytvorení hustého mračna bodov a 3D modelu bolo realizované fotogrametrické mapovanie

Všetky vstupné dáta z geodetických meraní, ako aj fotogrametrického vyhodnotenia, boli spracované v 3D DGN súboroch

Výstupy:

- Technická správa

Základná banská mapa – základná mapa lomu

- Profily a rezy

- Mapa povrchu

- Prevádzková mapa

Screenshot_1.jpg
Screenshot_4.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_6.jpg
bottom of page