top of page

 

 

MAPOVANIE A BANSKÉ MERAČSTVO

 

MOBILNÉ MAPOVANIE

Mobilné mapovanie je rýchlou a efektívnou metódou získavania údajov metódou laserového skenovania s panoramatickými snímkami a presnou trajektóriou na mapovanie dopravnej infraštruktúry a tvorbu pasportov zelene.

Výstupy:

-   Laserové bodové mračno

-   Panoramatické snímky

-   Inventarizačné pasporty

-   Vektorové databázy

 

 

MAPOVANIE A BANSKÉ MERAČSTVO

 

FOTOGRAMETRICKÉ MAPOVANIE

Digitálne letecké meračské snímky územia sú nevyhnutným zdrojom fotogrametrického mapovania výškopisných a polohopisných prvkov záujmového územia do kartografických výstupov s databázovými atribútmi .

Výstupy:

-   Ortofotomapa

-   DSM / digitálny model povrchu

-   DTM / digitálny model terénu

-   Polohopisné a výškopisné mapy

-   Vektorové databázy

FTGM_2_edited.jpg
Viglas_RPT_pre_web-Default-002.jpg

 

MAPOVANIE A BANSKÉ MERAČSTVO

 

BANSKÉ MERAČSTVO

Banské meračstvo predstavuje založenie, vedenie a dopĺňanie banskomeračskej dokumentácie pre banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Pri vytváraní a vedení komplexnej banskomeračskej dokumentácie sa využívajú moderné metódy diaľkového prieskumu Zeme, geodetické a kartografické metódy a metódy pozemného laserového skenovania.

Výstupy:

-   Základné banské mapy

-   Mapy povrchu

-   Účelové banské mapy

-   Profily a rezy

-   Výpočet objemov skladových zásob a objemov     

    banských ložísk

-   Základné a podrobné banské polohové a výškové

    bodové pole

bottom of page