top of page
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, PHOTOMAP, s.r.o., Poludníková 3/1453, Košice 04012, IČO: 36572047, Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel:Sro,Vložka číslo:14100/V, (ďalej len 'PHOTOMAP, s.r.o.')

Spoločnosť PHOTOMAP, s.r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými je v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo prostredníctvom iných strán. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Vyzývame Vás preto, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou PHOTOMAP, s.r.o..

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Ak ste zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnaní na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti.

Ak ste potenciálni zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii  Vyhlásenie o ochrane súkromia – potenciálni zákazníci.

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu photomap@photomap.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti PHOTOMAP, s.r.o..

bottom of page