top of page

Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov spoločnosti PHOTOMAP, s.r.o.

Operačný program:  312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Výzva: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01  -  Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Prioritná os: 312080 - 8. REACT-EU

Názov projektu: Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov spoločnosti PHOTOMAP, s.r.o. 

Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Prijímateľ: PHOTOMAP, s.r.o.
Sídlo: Poludníková 3/1453, 040 12 Košice

Realizácia projektu:

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:  január 2023
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: November 2023

Celková zazmluvnená suma: 169 966,40 €

Cieľ:
Cieľom výzvy je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.

Špecifické ciele:  
- Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov spoločnosti
- Rozšírenie a obnova teoretických ako aj praktické poznatkov zamestnancov z dôvodu neustáleho vývoja používaných inovatívnych technológií v spoločnosti
- Zvýšenie kvality, výkonnosti, produktivity práce zamestnancov a konkurencieschopnosti podniku na trhu
- Zvýšenie tržieb a pridanej hodnoty spoločnosti.

 

bottom of page